Pagdating ng mga amerikano sa pilipinas kaviar dating

Ang Banal na Espiritu ay hinipo ako upang isalin ito sa bersiyong Pilipino na mas madaling maunawaan nating mga Pilipino, at malapit sa ating mga puso.

Upang mas madaling maintindihan, ginamit ang Taglish o ang pagsalin sa Pilipino na may halong .

Kaagad, akin silang sinabihan na kami ay mayroon ng buhay na relasiyon sa Panginoong Hesuskristo.

Sa pagpapaunawa sa aking ina na noon ay bagong mananampalataya pa lamang na kailangan nating igalang ang Anak gaya nang paggalang natin sa Ama, ako ay nanindigan para sa Panginoon. Habang ako ay naglalakad, nakarinig ako ng malinaw na tinig mula sa aking likuran sa bandang itaas kung saan sinabi sa akin ng Diyos “.

Gayunpaman, dahil sa nakita niyang pagbabago sa akin siya man ay tinahak ang landas na nasumpungan ko.

Sa katunayan, siya ngayon ay isa ng lingkod ng Diyos at nahikayat ang aming buong sambahayan sa pananampalataya sa Panginoong Hesus.

pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-57pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-61

Ang gabi ay padatal na kung saan wala nang makagagawa.” Gayundin, Kanya ding ipinapaunawa na kung Siya ay itataas, Kanyang ilalapit ang lahat sa Kanya.

Gaya ng pahayag ni Propeta Joel, ang Iglesiya ay isinilang sa mga apoy ng Banal na Espiritu.

Sa katunayan, may panahon na ang bawat iglesiya ay Sa aklat ng Mga Gawa, lahat ng mga iglesiya ay ginagawa ang makapangyarihang pag-eebanghelyo at kumikilos sa mga kaloob ng Banal na Espiritu.

At noong 1988, ito ay tumindi at isang bagong tunog ng ay umuusbong, itinutumba ang mga pader at inaangkin ang lupain.

Pag ikaw ay nakarinig o nakakita ng isang hukbong naghahanda, nagpupulutong at tumatawid sa hangganan, alam mo magkakaroon ng digmaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga amerikano sa pilipinas”